Statut društva

PRAVILA KLUBA PRIJATELJEV NARAVE
Uvod
Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih ( Ur. List RS štev.: 61/06 ) je Izredni občni zbor Kluba prijateljev narave dne 1.6. 2021 sprejel naslednja spremenjena Pravila Kluba prijateljev narave:

I. Splošne določbe
1. Člen

Ime društva se glasi: KLUB PRIJATELJEV NARAVE
Skrajšano ime društva je: KLUB PN
Sedež KLUBA PN je na naslovu: Smolnik 38, 2342 Ruše.
Prostori KLUBA PN so na naslovu: Smolnik 38, 2342 Ruše
KLUB PN deluje na območju občine Ruše in območju Republike Slovenije.
KLUB PN ne deluje z žigom.
2. Člen
KLUB PN prostovoljno združuje in povezuje ljudi, ki gojijo zdrav način življenja in imajo zdrav način mišljenja in delovanja do ljudi in narave.
3. Člen
KLUB PNje pravna oseba zasebnega prava.
Predsednik je istočasno zastopnik društva.
KLUB PN lahko sodeluje z drugimi sorodnimi organizacijami. KLUB PN lahko sodeluje ali se včlani v tujo mednarodno organizacijo s podobnimi nameni in cilji, predpisanimi s temi Pravili pod pogojem, da dejavnost te organizacije ni v nasprotju z načeli KLUBA PN.
4. Člen
Delovanje KLUBA PN in njegovih organov je javno.
KLUB PN obvešča o svojem delovanju ožjo in širšo javnost.
Ožjo javnost obvešča:

 • z objavo vabil in zapisnikov sestankov.
 • s tem, da so zapisniki vseh organov KLUBA PN dostopni vsem članom.
Širšo javnost obvešča:
 • S tem, da so sestanki KLUBA PN javni in se vabijo tudi druge podobno misleče osebe.
 • Preko drugih sredstev javnega obveščanja
 • Z organiziranjem tiskovnih konferenc in okroglih miz
Za zagotovitev javnosti dela in informiranja je odgovoren predsednik Izvršnega odbora.
II. Cilji in nameni
5. Člen
Cilji in nameni KLUBA PN so:
 • Druženje kreativnih in samostojnih ljudi iz različnih področij delovanja v smislu uresničevanja zdravega načina življenja
 • Razvijanje in širjenje ekološke zavesti o sožitju z naravo in planetom kot celoto
 • Spodbujanje vizije Slovenije kot države blaginje in kakovostnega življenja
 • Spodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti, osebne samostojnosti in celostnega razvoja posamezika in skupnosti.
 • Spodbujanje odgovornosti za ohranjanje zdravja
 • Vzgajanje otrok in staršev z vzpostavljanjem naravnih odnosov preko spoznavanja svojega notranjega bogastva
 • Fizični, psihični in duhovni razvoj posameznika
 • Razvijanje zdravega prehranjevanja za otroke in odrasle
 • Sodelovanje pri razvoju ekološkega kmetijstva in naravno pridelane hrane
6. Člen
Uresničevanje namenov in ciljev KLUBA PN:
 • Organiziranje ekoloških, delovnih in humanitarnih akcij
 • Organiziranje predavanj, seminarjev, delavnic, svetovanj in izpopolnjevanje znanja doma in v tujini v povezavi s cilji in nameni društva
 • Organizacija delavnic za oživljanje domačih in tujih rokodelstev
 • Organizrane in vodene počitnice v naravi za otroke in odrasle
 • Izdajanje publikacij KLUBA PN
 • Prevajanje in izdajanje literature s področja delovanja KLUBA PN
 • Zbiranje strokovne literature za potrebe knjižnice KLUBA PN
 • Ureditev centra v naravi, kjer bodo člani KLUBA PN s stalnim in občasnim bivanjem imeli možnosti za uresničevanje namenov in ciljev KLUBA PN ter hkrati možnost za raziskovanje alternativnega načina življenja v sožitju z naravo in okoljem
 • Z mladinskimi tabori in medkulturnimi izmenjavami spodbujamo zdrav in široko celosten razvoj mladih ter vzgajamo k občutku samostojnosti, odgovornosti do sveta in moči za spreminjanje le – tega.
 • S sodelovanjem s podobnimi organizacijami in društvi doma in v tujini širimo promocijo miru, medkulturnega učenja, ekološke osveščenosti in tolerantnosti.
 • Sodelovanje z državnimi organizacijami in institucijmi
 • Izvajanje gospodarske dejavnosti po standardni klasifikaciji: I 55.201 Počitniški dom
7. Člen
KLUB PN je neprofitna pravna oseba, ki izvaja organizirane dejavnosti za uresničevanje ciljev in namenov KLUBA PN s prostovoljnim delom na koči po društvenih sekcijah: za varstvo narave, agrokulturo, urejanje okolice, popotništvo, osebni in duhovni razvoj posameznika in družbe.
KLUB PN lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost je povezana z nameni in cilji kot dopolnilna dejavnost nepridobitne dejavnosti KLUBA PN ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.
Šteje se, da je pridobitna dejavnost povezana z nameni in cilji KLUBA PN, če lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena oziroma ciljev KLUBA PN, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov KLUBA PN. Kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti KLUBA PN se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek, oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev KLUBA PN
Za doseganje namena in ciljev lahko KLUB PN opravlja naslednje pridobitvene dejavnosti:
 • Nudenje prenočitve z zajtrkom in bivanja svojim članom in njihovim somišljenikom kot pridobitvena dejavnost gostinskega značaja v društvenih prostorih po Standardni klasifikaciji: I 55.201: Počitniški domovi
 • Vodenje tečajev, delavnic in izobraževalnih seminarjev
 • Sodelovanje pri projektih mladinskih izmenjav preko MOVIT –a in drugih
 • Priprava in izdaja publikacij in obvestil o delovanju društva
Upravni odbor KLUBA PN je dolžan skrbeti, da se prireditve odvijajo v skladu z obstoječimi zakoni in predpisi

 

III: Članstvo
8. Člen
Član KLUBA PN lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki sprejme Pravila, se po njih ravna in izrazi željo, da bi postal član KLUBA PN ter redno plačuje članarino.
Mladoletna oseba lahko postane član KLUBA PN s pismenim pristankom enega od staršev. Treba mu je določiti usposobljenega skrbnika, ki ga bo zastopal in spremljal njegove aktivnosti po veljavnih zakonskih določilih.
Član KLUBA PN lahko postane tudi tuj državljan pod pogoji zakonskih določil za to področje.
Vsakdo, ki želi postati član, podpiše pristopno izjavo, se seznani s Pravili in plača članarino.
Članstvo v KLUBU PN je prostovoljno.

9. Člen
Članstvo v KLUBU PN preneha:

 • Z izstopom
Član izstopi iz KLUBA PN s tem, da Izvršnemu odboru društva poda pismeno izjavo o izstopu. Izstop se vzame na znanje z dnem izstopne izjave. Član, ki izstopi, je dolžan izpolniti svoje materialne obveznosti do KLUBA PN in vrniti člansko izkaznico
 • Z izključitvijo na podlagi sklepa Disciplinske komisije. Disciplinska komisija lahko izključi člana, ki je grobo kršil dolžosti, pravice in obveznosti članstva ali je deloval proti interesom KLUBA PN
 • S smrtjo člana
10. Člen
Izbrisani ali izključeni član ima pravico do ugovora na Občni zbor v roku 15 dni po prejemu odločbe. Od dne pravnomočnosti odločbe o izbrisu ali izključitvi nima prizadeti niti pravice niti dolžnosti do KLUBA PN. Plačana članarina se mu ne vrne.

11. Člen
Pravice in dolžnosti članov KLUBA PN so:

 • Da volijo in so izvoljeni v organe KLUBA PN
 • Da sodelujejo pri delu organov KLUBA PN, dajejo predloge itd.
 • Da spoštujejo Pravila KLUBA PN in sklepe njegovih organov in se po njih ravnajo
 • Da z osebnim prizadevanjem pomaga pri uresničevanju programa KLUBA PN
 • Da se redno udeležujejo sestankov KLUBA PN in njegovih organov
 • Da prenašajo svoje izkušnje na na druge člane in jim s tem pomagajo pri učenju in razvoju strokovnosti
 • Da redno plačujejo članarino
12. Člen
Pravice in dolžnosti članov so častne. Za svoje delo v KLUBU PN praviloma ne prejemajo plačila. Po sklepu Izvršnega odbora se lahko plačilo določi za honorarno zaposlene delavce, ki opravljajo delo po pogodbi. Po sklepu občnega zbora se lahko v KLUBU PN redno zaposli skrbnika za nepremičnine, ki so v lasti ali upravljanju KLUBA PN. Za honorarno ali redno zaposlene delavce veljajo določbe veljavnih predpisov s področja delovnega prava. Za izredna dosežke in aktivnosti, ki jih član KLUBA PN pokaže pri svojem delu, mu lahko Izvršni odbor dodeli ustrezno nagrado oz. plačilo.

IV. Organizacija in organi KLUBA PN

13. Člen
Organi KLUBA PN so lahko:Občni zbor, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Disciplinska komisija. Dodatni organi se konstituirajo po potrebah KLUBA PN
Mandatna doba organov KLUBA PN je pet let. Člani so lahko ponovno izvoljeni.
O ustanavljanju dodatnih organov ali sekcij in njihovih nalogah odloča Občni zbor.


Občni zbor
14. Člen
Občni zbor je najvišji organ KLUBA PN in voli druge organe KLUBA PN. Sestavljajo ga vsi aktivni člani KLUBA PN.
15. Člen
Občni zbor se sestane enkrat letno ali po potrebi. Občni zbor sklicuje Izvršni odbor na svojo pobudo, na pismeno zahtevo Nadzornega odbora ali na zahtevo ene četrtine članstva. Sklic rednega ali izrednega Občnega zbora mora biti objavljen najmanj sedem dni pred dnevom sklica s predlaganim dnevnim redom.
Izredni Občni zbor sklepa samo o zadevah, zaradi katerih je bil sklican. Izredni Občni zbor je potrebno sklicati najmanj 30 dni zatem, ko je predsednik oz. Izvršni odbor prejel tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko to stori polovica članov.
Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov.

16. Člen
Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica vseh članov KLUBA PN. Če pa gre za spremembe Pravil KLUBA PN ali prenehanje delovanja KLUBA PN, mora biti prisotnih vsaj tri četrtine vseh članov. Če Občni zbor zaradi prenizkega števila prisotnih članov ni sklepčen, se prestavi za eno uro, nato pa veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj pet članov.

17. Člen
Sejo Občnega zbora prične predsednik Izvršnega odbora do izvolitve delovnega predsedstva in verifikacijske komisije. Poleg tega Občni zbor izvoli tudi druga delovna telesa.
Naloge Občnega zbora so, da voli organe KLUBA PN ter:

 • Da sklepa po dnevnem redu
 • Da sprejema Pravila KLUBA PN, njihove spremembe, dopolnitve in druge akte
 • Da voli in razrešuje člane Izvršnega odbora, Nadzornega odbora, Disciplinske komisije ( katerih mandat je eno leto ).
 • Da odloča o drugih pomembnih vprašanjih in o poslovanju Kluba PN
 • Da potrjuje finančni in zaključni račun
 • Da odloča o spremembah ali prenehanju Kluba PN
 • Da določi višino članarine in jo po potrebi spreminja
 • Da sprejema program dela
18. člen
O delu Občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo: zapisnikar, predsednik delovnega predsedstva in dva overovatelja.

19. Člen
Predsednik izvršnega odbora je istočasno tudi predsednik Kluba PN. Predsednik je zastopnik Kluba PN: zastopa in predstavlja Klub PN. V primeru odsotnosti predsednika zastopa Klub PN namestnik predsednika Izvršnega odbora.

Izvršni odbor
20. Člen
Izvršni odbor opravlja organizacijske, upravne in strokovno – tehnične zadeve. Je izvršilni organ Občnega zbora in opravlja zadeve, ki mu jih naloži Občni zbor v času od ene do druge seje. Izvršni odbor predstavlja KLUB PN pri vključevanju v institucije sistema in v imenu KLUBA PN sodeluje z njimi.
Izvršni odbor sestavljajo na Občnemm zboru izvoljeni: predsednik, namestnik predsednika, blagajnik, tajnik, član. Izvršni odbor sestavlja 5 članov, sejam pa lahko prisostvujejo tudi predsedniki sekcij.

Izvršni odbor se sestaja po potrebi ter o svojem delu poroča Občnemu zboru.
Izvršni odbor sprejema sklepe z večino prisotnih članov.
21. Člen
Naloge Izvršnega odbora so:

 • Imenuje člane komisij
 • Sklicuje Občni zbor, pripravlja poročila in predloge o delu
 • Pripravlja predloge za splošne akte
 • Predlaga programske usmeritve
 • Predlaga višino članarine
 • Vodi evidenco članov in sprejema nove člane
 • Skrbi za finančno materialno poslovanja in sredstva
 • Pripravlja in sestavlja predlog za finančni načrt in zaključni račun
22. člen

Seje Izvršnega odbora so javne – na njih lahko prisostvujejo tudi drugi člani.
Člani KLUBA PN, ki niso člani Izvršnega odbora, na seji ne morejo odločati.
Izvršni odbor sprejema sklepe, če je na seji prisotnih več kot polovica članov.
Sklepi na seji Izvršnega odbora so sprejeti, če zanje glasuje večina prisotnih članov Izvršnega odbora. Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren Občnemu zboru. Predsednik Izvršnega odbora ( v primeru njegove odsotnosti pa njegov namestnik) zastopa KLUB PN v javnosti, drugih organizacijah ali pred tretjimi osebami – po navodilih Izvršnega odbora. Pri tem mora upoštevati načela dobrega gospodarja, ciljev društva, programske usmeritve, letnih načrtov v skladu z društvenimi akti.

 


Nadzorni odbor
23. člen
Nadzorni odbor sestavlja: predsednik Nadzornega odbora in dva člana. Predsednika izvolijo člani Nadzornega odbora izmed sebe.

24. člen
Naloga Nadzornega odbora je, da nadzira materialno in finančno poslovanje KLUBA PN in upravlja s sredstvi KLUB PN ter spremlja delo organov KLUBA PN. Za svoje delo odgovarja Občnemu zboru in mu tudi poroča.
Če opazi večje pomanjkljivosti ali nepravilnosti, lahko zahteva sklic Izrednega občnega zbora. Po potrebi lahko zahteva izročitev blagajniških poslov do Občnega zbora.

25. Člen
Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če seji prisostvujejo vsaj trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana. Člani Nadzornega odbora ne morejo biti istočasno tudi člani Izvršnega odbora. Imajo pravico do prisotnosti na njihovih sejah, vendar brez pravice odločanja.
Disciplinska komisija
26. Člen
Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, ki izmed sebe izvolijo predsednika. Disciplinska komisija izdela Disciplinski pravilnik, ki ga sprejme Občni zbor.. Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna Občnemu zboru in mu poroča o svojem delu.
27. Člen
Naloge Disciplinske komisije so, da o rednemu članu KLUBA PN, ki deluje proti Pravilom KLUBA PN ter se mu v disciplinskem postopku dokaže nepravilnost ravnanja, vodi ta disciplinski postopek in izreka naslednje disciplinske ukrepe: opomin, izključitev in prepoved sodelovanja ali opravljanja funkcije v KLUBU PN za dobo enega leta ali več.
Na ukrep Disciplinske komisije se lahko član pritoži Občnemu zboru, ki dokončno odloči o zadevi.

 

Blagajnik
28. Člen
Blagajnik je član Izvršnega odbora po funkciji, ki mu jo dodeli Občni zbor.
Naloge blagajnika so:

 • Opravlja tehnično administrativna dela v zvezi s finančnim poslovanjem KLUBA PN
 • Pobira članarino
 • O svojem delu sestavlja redna poročila za Izvršni odbor
 • Odgovarja za pravilnost poslovanja v skladu z Računovodskimi standardi KLUBA PN.
V. Materialno in finančno poslovanje

29. člen
KLUB PN lahko pridobiva sredstva za svoje poslovanje:

 • S članarino
 • Iz naslova materialnih pravic in dejavnosti KLUBA PN
 • Z darili in volili
 • Prispevkom donatorjev
 • Iz javnih sredstev
 • Iz drugih virov
Če KLUB PN pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje svoje dejavnosti.
Vsaka delitev premoženja KLUBA PN med njegove člane je nična.

30. člen
Podatki materialno finančnega poslovanja KLUBA PN se izkazujejo v skladu z Računovodskimi standardi za KLUBA PN.
Blagajnik vodi finančno poslovanje KLUBA PN po veljavnih predpisih o finančno – materialnem poslovanju. Denarna sredstva vodi blagajnik v Knjigi prihodkov in odhodkov. Blagajnik poroča o finančnem poslovanju Izvršnemu odboru.
Vse finančne posle vodi pristojno računovodstvo na način: dvostavno.
31. Člen
Finančne in materialne listine načeloma podpisujeta blagajnik in predsednik Izvršnega odbora, ali pa kdo drug, ki ga pooblasti Izvršni odbor KLUBA PN. Odredbodajalec je predsednik Izvršnega odbora. Vsakemu članu KLUBA PN je omogočen vpogled v finančno – materialno poslovanje KLUBA PN.

32. člen
Premoženje KLUBA PN sestavljajo nepremičnine in premičnine, ki so last KLUBA PN in kot takšne vpisane v Inventarne knjige. S premoženjem KLUBA PN upravljata Izvršni in Nadzorni odbor. Premičnine in nepremičnine se lahko kupijo ali kako drugače pridobijo od tretje osebe na podlagi sklepa Izvršnega odbora.

Končne določbe
33. člen
KLUB PN preneha delovati:

 • s sklepom Občnega zbora s tri četrtinsko večino vseh glasov.
 • Z odločbo pristojnega organa o prepovedi dela KLUBA PN
 • Če se število članov zmanjša pod minimum, ki ga določa Zakon o društvih, kar pomeni tri člane.
34. Člen
V primeru penehanja delovanja KLUBA PN se proračunska sredstva vrnejo v proračun, morebitno preostalo premoženje KLUBA PN pa preide v last Rdečega križa Slovenije.

35. Člen
Te spremembe Pravil društva KLUB PN je sprejel Izredni občni zbor na svoji seji dne 1.6.2021. Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila društva, sprejeta: 1.2.2000, kakor tudi tista iz novembra 2009.

Predsednik Kluba prijateljev narave: Dušan Grimšič

 

 


Klub prijateljev narave, Smolnik 38, 2342 Ruše

Zapisnik sestanka Izrednega občnega zbora Kluba PN
ki je potekal dne: 1.6.2021 na terasi pred prostori društva: Smolnik 38, 2342 Ruše

Dnevni red:
1. točka: Imenovanje delovnega predsedstva
2.točka: Ugotavljanje sklepčnosti
3. točka: Razprava o spremembah temeljnega akta KLUBA PN
4. točka: Glasovanje o Predlogu sprememb temeljnega akta KLUBA PN
Sledi:
Pod točko 1:Delovno predsedstvo je predlagano in izglasovano: Grimšič Dušan, Lara Mirnik, Marina Žaler
Pod točko 2: Overovatelja ugotovita 40 prisotnih članov, kar je 80 odstotna prisotnost od vseh članov KLUBA PN. Izredni občni zbor je sklepčen in lahko nadaljujemo s sestankom.
Pod točko 3.: Razprava: bilo je podano nekaj vprašanj in odgovorov nanje.
Pod točko 4.: Predlog sprememb temeljnega akta KLUBA PN se da na glasovanje.
Ugotovi se, da so ZA Predlog sprememb temeljnega akta glasovali vsi prisontni člani.
Ugotovi se sklep, da je «Predlog sprememb temeljnega akta KLUBA PN« sprejet.
Opomba: S tem sklepom prenehajo veljati Pravila društva KLUBA PN, ki so bila sprejeta
1.2.2000, kakor tudi tista, ki so bila sprejeta v novembru 2009.
Dokončni čistopis akta Pravila KLUBA PN bo na ogled na NET- u: www.kpn-smolnik.si

Zapisnikarica: Blažena Gal Overovatelj 1: Danijel Strah

Overovatelj 2: Džebi Vladimir Predsednik KLUBA PN: Dušan Grimšič

V prostorih KLUBA PN Smolnik, 1.6.2021